Metals

Pore size evaluation by positron annihilation lifetime spectroscopy
TechData_P01159E (PDF:309KB)
Evaluation of Cu oxides with (S)TEM
TechData_P01144E (PDF:768KB)
XPS analysis using the GCIB etching
TechData_P01179E (PDF:189KB)